Online консултация

Общи договорни условия

  ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ 

  1. Сключване на договора
  а/ Чрез изпращане на запитване до адвокат Александрова не възниква договорно правоотношение между адвоката и изпращача на запитването. С изпращане на запитването адвоката само е приканен , да предложи  хонорар за отговор на поставения въпрос.

  в/ Договорът за правна консултация с адвоката е сключен, когато изпращачът на запитването потвърди чрез писмо или е-mail, че е съгласен с предложения хонорар. От този момент изпращачът на запитването може да претендира отговор от адвоката, а адвоката заплащане на консултацията.

  2. Поверителност
  а/ Адвокатът е длъжен да пази в тайна информацията, която му е станала известна във връзка с поръчката на клиента. При предаване на информация по електронна поща без използване на електронен подпис не може да се поеме гаранция за поверителност при предаването.

  в/ при изпращане до адвоката на некриптирано запитавне, адвокатът може да отговори по същия начин.

  3. Правила за работа и отговорност
  а/ адвокатът може да обработи запитването само в  такъв обем както му е представено фактическото положение. Грешки в консултацията не пораждат отговорност за адвоката, ако те почиват на невярно или  лъжливо описание на фактите в запитването. Това не важи, ако грешната консултация се основава на умисъл или груба небрежност на адвоката.

  в/ отговорността на адвоката за всяко запитване  е ограничена съгласно  сключената от него застраховка за гражданска отговорност.

  с/ адвокатът на законово основание длъжен да откаже консултация, ако по този случай вече представлява противната страна.

  4. Срок
  Адвокатът е длъжен да даде поисканата писмена консултация в срок до три работни дни, считано от деня следващ сключването на договора.
  Адвокатът е длъжен да даде поисканото писмено становище  за съдебно дело в срок до три дни от получаване на материалите по делото в рdf формат  по е-mail
  или като незаверени копия, приложени в писмо.


  5. Разходи
  Хонорарът за писмена он-лайн консултация зависи от правната и фактическа сложност на поставения въпрос  и варира между 50 и 200 лв. Възнагражденито за проучване и даване мнение по гражданско дело се определя като процент от цената на иска/ тя задължително се посочва в исковата молба/, но не по-малко от 100 лв.
  Възнагражденито за проучване и даване мнение по административно дело е минимум 200 лв.

  Възнаграждените за проучване и даване мнение по административнонаказателно дело е 100 лв.
  За изпратено от Вас запитване не дължите заплащане.

  6. ПЛАЩАНЕ
  Адвокат Силвия Александрова приема плащания чрез банков превод и пощенски запис.  Избраният начин на плащане трябва да бъде обявен при уведомяване на адвоката за приемане на предложения хонорар.