НОВО: GDPR услуги
×

Считано от 25.05.2018г. в сила влиза Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), т.нар GDPR.

Екипът на aдвокат Силвия Александрова Ви предлага услуги, посредством които да въведете изискванията на GDPR във вашата дейност, свързана с обработка на лични данни.

По-конкретно услугите, които Ви предлагаме са изготвяне на GAP анализ (анализ на съответствието), даване на предписания, подготовка на документи и оказване на съдействие по привеждане на дейността Ви в съответствие с GDPR.

Предлаганите от нас услуги са на достъпни цени, а положителните резултати от работата ни са гарантирани.

Адвокат Силвия Александрова - юридически услуги, гражданско право, търговско право, данъчно право, вещно и облигационно право, семейно и наследствено, трудово, административно право, адвокатски услуги.

Добре дошли в официалния сайт на адвокат Силвия Александрова!

Ad cogitandum et agendum homo natus est (лат.) - Човекът е роден да мисли и да действа

Цел в работата ни е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ни доверили решаването на проблема си.
Интересът на клиента е водещ. Работата ни е да облечем идеите или проблемите на клиента в съответната правна рамка и съвместно да се стигне до най-доброто решение и до ефективния и желан резултат. Професионалният  ни опит и юридическото образование ни учат, че всеки отделен казус заслужава индивидуален подход и внимание, което е пътят към ефективната защита на всеки правен интерес.
Обратната връзка с клиента на всеки етап от реализирането на поставените задачи е наложителна за целите, които преследваме  в търсенето на качествени решения  и положителния резултат при приключване на съдебното производство.
Екипът ни се състои от хора с положително мислене, които работят с любов и това не са само твърдения. Нашите клиенти го знаят и това е част от причините, поради които ни доверяват своите интереси!