Адвокат Силвия Александрова - юридически услуги, гражданско право, търговско право, данъчно право, вещно и облигационно право, семейно и наследствено, трудово, административно право, адвокатски услуги.

Възнаграждение

В България е нормиран минимумът на адвокатския хонорар в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувана в Държавен вестник бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм. Държавен вестник бр.2 от 9 януари 2009 г. Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от  много различни фактори. Препоръчително е този въпрос да бъде дискутиран преди започване на работата и клиентът да е на ясно с всички подробности по водене на делото, възможните рискове и вероятността да му бъдат присъдени разноските, които е направил за заплащане труда на адвоката. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на  адвокатско възнаграждение за  работа във всяка отделна  съдебна инстанция.