Адвокат Силвия Александрова - юридически услуги, гражданско право, търговско право, данъчно право, вещно и облигационно право, семейно и наследствено, трудово, административно право, адвокатски услуги.
Bonum initium est dimidium facti - Доброто начало е половината от работата

За нас

адвокат Силвия Александрова

Родена в Плевен (1972). Завършила ЕСПУ ”Анастасия Димитрова” – Плевен (1990). Магистър по право, завършила Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Юридически факултет (1997). Правен сътрудник в правна кантора „Легаком” (2001-2002).

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия (2002). И към момента е член на САК.
Адвокат в правна кантора „Легаком” (2002 – 2005). Адвокат в адвокатско дружество „Антов и партньори” правоприемник на „Легаком” (ноември 2005 – февруари 2008). Вписана като синдик към Министерство на правосъдието (2007). Aдвокат в „Лега консултинг“ от февруари 2008 до август 2008 г.
Aдвокат на свободна практика от септември 2008 г., когато открива адвокатска кантора Силвия Александрова.
Области с практически опит: корпоративно и търговско право, несъстоятелност, договорно право, вещно право и устройство на територията, нотариални актове и процедури, семейно и наследствено право, застрахователно право, граждански процес.
silvia@advokat-alexandrova.com

Ана Ченешкова – Младши Юрисконсулт

Родена в град Варна (1994 година). Завършила средното си образование в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – град Варна, хуманитарен профил. Първенец на Випуск 2013 година на НГХНИ „К. Преславски“ – Варна. Лауреат на Националната олимпиада по Български език и литература от 2013г. Магистър по специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:
- 2008 и 2009г. – част от екипа на вестник „Профили” към НГХНИ - Варна
- 2011г. – участие в езиков обмен в Испания, работни срещи с деца от други страни по проект „Приказки и легенди в Европа” по програма Коменски”
- 2012г. - Национална школа по мениджмънт за обучение на тема Ефективна комуникация, програма „Учене през целия живот” към секторна програма „Коменски”, дейност „Многостранни проекти”
- През 2012г. публикация в Алманах на НГХНИ „К. Преславски“ на тема „Сърцето има свой ред, умът – друг, основан на принципи и доказателства, неговият ред е чужд на сърцето“ (Паскал), а през 2013г. - на тема „Различният“
- От 10.07.2015г. до 10.09.2015г. и от 12.07.2016 до 16.09.2016 - Стажант при адвокат Даниела Петрова от ВАК
- От октомври 2016г. до юни 2017г. - стажант в кантора Силвия Александрова
- От юни 2017г. - Адвокатски сътрудник в кантора Силвия Александрова
- Стажант по програма „Фулбрайт“ 2018-2019г. към Софийски Районен Съд
- От декември 2018г. –Младши Юрисконсулт в кантора Силвия Александрова
ana.cheneshkova@advokat-alexandrova.com

Биляна Маркова – адвокатски сътрудник

Родена в град Карлово (1995 година). Завършила средното си образование в СОУ ,,Васил Левски ‘’ - гр. Карлово, чуждоезиков профил. Студентка по право в Университета за национално и световно стопанство – гр. София, V курс на обучение.
Член на АЛУМНИ Клуб на юристите към УНСС. Член на Общото събрание на Юридическия факултет на УНСС.

Професионален опит:
- Два сертификата по английски език на Cambirdge – FCE (First certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced English)
- Серитфикат по Юридически английски от БГ ИДЛО
- Участие в международен проект по програмата ЕРАЗЪМ+ в Бирмингам (Великобритания) на тема ,,Интернационален диалог’’
- Участие в международен проект по програмата ЕРАЗЪМ+ в Болония (Италия) на тема ,,Права на човека’’
- Участие на международен проект по програмата ЕРАЗЪМ+ в Банско (България) на тема ,,Младежката безработица в Европа’’
- Стажант в кантора при адвокат Руска Дучева , член на САК – от септември до ноември 2015г.
- Стажант в МВР - Дирекция ,,Европейски съюз и международно сътрудничество’’ – от 01 септември до 30 ноември 2016г.
- Стажант във Военна акадамия ,,Г.С.Раковски’’, Правен отдел - от февруари до април 2017г.
- Стажант в кантора при адвокат Силвия Александрова, член на САК – от юли 2017г.
bilyana.markova@advokat-alexandrova.com