Правни услуги
Ignorantia legis non excusat - Непознаването на закона не е извинение

Правни услуги

Адвокат Силвия Александрова извършва юридически услуги, основани на принципите на деловите отношения, конфиденциалност в работата и адвокатска етика. Дейността на дружеството е насочена най-вече в областта на гражданското и търговското право. За осигуряване адекватна защита на интересите на клиентите си осъществява процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции. Улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, е сключване на договор на абонаментен принцип. Цялостното правно обслужване на клиентите дава сигурност, т.к. в лицето на професионалисти намират партньор, който познава проблемите им в детайли и на когото могат да разчитат.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Изготвяне на договори;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрация  на търговско дружество, както и предложение за  най – подходящата форма на дружество за вашата дейност;
 • Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове;
 • Сделки с търговско предприятие;
 • Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
 • Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда;
 • Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
 • Несъстоятелност;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела.

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Сделки с недвижими имоти и вещни права;
 • Делба на недвижим имот;
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи;
 • Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение;
 • Установителен, осъдителен или конститутивен иск във връзка с право на собственост;
 • Законова/договорна ипотека. Учредяване, заличаване на ипотека;
 • Сделки с автомобили (МПС). Правно обслужване;
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
 • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);
 • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Изготвяне на завещания.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
 • Обжалване на административни актове;
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове.

ТРУДОВО ПРАВО

 • Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други;
 • Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения;
 • Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност;
 • Юридическо обслужване във връзка със задължителното здравно и пенсионно осигуряване;
 • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.